مرور برچسب

#قصه

اتاق تاریک

علی و نازی که به شدت ترسیده بودند، ناگهان هر دو با…

بستنیِ تنها

پدر دستش را برد داخل فریز و درست یخ‌صورتی را گرفت…